Na jakich obszarach jest wymagane wykrywanie gazów?

W Polsce istnieje wiele aktów prawnych, które regulują kwestię konieczności stosowania urządzeń do wykrywania i pomiaru gazów. Do najważniejszych zaliczamy:
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Oprócz tego obowiązuje wiele innych przepisów i instrukcji branżowych odnoszących się do tej sprawy. Na ich podstawie w dużym skrócie można stwierdzić, że odpowiednie systemy wykrywania gazów powinny być zastosowane wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość ulatniania się gazów toksycznych i wybuchowych.

 

Gdzie konieczna jest detekcja i monitoring gazów?

Obecnie istnieje wiele możliwości w zakresie systemów i urządzeń do detekcji i monitoringu gazów. Nasza firma specjalizuje się w tej dziedzinie już od wielu lat, zapewniając sprawdzony i skuteczny sprzęt do ochrony przed wyciekiem gazów palnych, dostosowany do potrzeb klientów i specyfiki zagrożeń panujących na danym obszarze. Oferujemy nowoczesne rozwiązania przemysłowe oraz prywatne, w tym przede wszystkim detektory gazu oraz mierniki gazu.

Tego typu urządzenia i systemy znajdują zastosowanie zarówno w ochronie osobistej, jak i monitoringu maszyn, urządzeń i obiektów. Powszechne zastosowanie znajdują m.in. w przemyśle petrochemicznym, gazowniczym, energetycznym, chemicznym, metalurgicznym, ciepłowniczym, w firmach wodociągowych i kanalizacyjnych, straży pożarnej, firmach budowlanych, na statkach i innych miejscach, w których istnieje ryzyko wycieków gazu, par toksycznych lub wybuchowych oraz braku tlenu.

Na działanie szkodliwych substancji, w tym toksycznych gazów, mogą być narażeni pracownicy w zakładach chemicznych. Trujące gazy powstają także w oczyszczalniach ścieków, a nawet w studzienkach kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej również stosują odpowiednio dobrane systemy detekcji, np. przy instalacjach gazu ziemnego zasilającego urządzenia. W przemyśle wytwórczym i usługowym również można znaleźć liczne przykłady konieczności zastosowania odpowiednio dobranych detektorów i mierników gazu.